Swami Virjanand Ji

Swami Dayandand Saraswati

Swami Shradhanand Ji

Mahatma Hans Raj

Pandit Shyam Ji Krishna Verma

Pandit Lekha Ram

Lala Lajpat Rai

Pandit Guru Datta Vidhyarthi

Professor Indra Vidhya Vachaspathi

Bhai Parmanand